Ban Hành chính
Ngày 15 tháng 10 năm 1955 đội điều trị Hoằng Lý được thành lập, đến tháng 5 năm 1956 Đội điều trị được điều về Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần với...
14-05-2020
Thư Viện Video
Bệnh viện Quân y 110 tăng cường, chi viện cho miền Nam