Khoa Dược
Tháng 11 năm 1956, Đội điều trị 10 được tổ chức, biên chế bổ sung, trong đó có biên chế Dược sĩ đại học đầu tiên là Dược sĩ Phạm Di Phúc. Khoa...
14-05-2020