Khoa Nội Chung
Khoa nội chung được thành lập từ tháng 11/2002 trên cơ sở tách ra từ khoa nội 1-Bệnh viện quân y 110.
08-05-2020