Thông báo tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ trông giữ xe và dịch vụ căng tin tại Bệnh viện Quân y 110
04:57:00 | 24-04-2023

Bệnh viện Quân y 110 xin gửi tới các công ty có như cầu: đấu thầu cung cấp dịch vụ trông giữ xe và dịch vụ căng tin tại Bệnh viện Quân y 110

Công văn