Ban Chính trị
Đội ngũ cán bộ chính trị có có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sạch lành mạnh, có nhiều kinh nghiệm trong công tác, luôn đoàn kết gắn bó,...
13-05-2020